Kerkenraad Algemeen Kerkenraad Algemeen

In de Protestante Gemeente te Vries zijn kerkelijke activiteiten naar ambtsgroep geordend, te weten PastoraatLerenVieren en Jeugd en Kerk.

In dit model is de kerkenraad eindverantwoordelijk voor het totale beleid en ziet zij erop toe dat beleidsactiviteiten van de verschillende ambtsgroepen worden uitgevoerd. Het dagelijks bestuur van de kerkenraad (het moderamen) bereidt beleidsvoorstellen voor de kerkenraadsvergaderingen voor en voert de besluiten uit, die door de kerkenraad genomen zijn. De kerkenraad heeft een functionele samenstelling, d.w.z. dat alle ambtsgroepen vertegenwoordigd zijn. 

Naast de kerkenraad met daaronder de ambtsgroepen, zijn er nog twee aparte colleges, die een eigen verantwoordelijkheid hebben: het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Ook zij zijn vertegenwoordigd in de kerkenraad.

De Protestantse Gemeente te Vries heeft sinds 18 januari 2015 een 0,7 FTE predikant in dienst, die deel uitmaakt van de kerkenraad. Daarnaast, eveneens in deeltijd, een kerkelijk werker.

Het moderamen wordt gevormd door de voorzitter van de kerkenraad en afgevaardigden uit de colleges en/of ambtsgroepen, gekozen door de kerkenraad.

Predikant: vacature
Kerkelijk werker: Esther de Vegt-Uiterwijk Winkel
Contactadres kerkenraad: Marije de Vries
Ouderling met een speciale opdracht (afgevaardigde naar de naar de Generale Synode van de PKN): Heleen Vrijhof

De Bonifatiuskerk en het Ontmoetingshuis zijn te vinden op Oude Rijksweg 2, 9481 BD Vries.
terug