College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Algemeen

Het college van kerkrentmeesters verzorgt namens de kerkenraad het beheer over de roerende en onroerende eigendommen en de financiële middelen van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard.

Werkzaamheden van het college:
  • zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimtes voor de eredienst en andere activiteiten.
  • beheren van de roerende en onroerende eigendommen van de gemeente.
  • maken van een tweejaarlijks  beleidsplan en zij evalueert dit door middel van een jaarverslag.
  • zorgdragen voor de geldwerving van en voor de gemeente en beheer van de financiën van de gemeente.
  • jaarlijks opstellen van een begroting en een jaarrekening.
  • uitvoering personeelsbeleid.
  • bijhouden van de ledenadministratie.
  • bijhouden van de registers, het doopboek en het belijdenisboek.
  • beheer van de archieven van de gemeente.

Samenstelling:
Jacob Maat ouderling-kerkrentmeester, voorzitter
Elly van den Berg secretaris/kerkrentmeester
Betsy Weemstra penningmeester-kerkrentmeester
Erik Poel kerkrentmeester technische zaken/ouderling
Bert Bouma beheerszaken


 


Financiën

Tweemaal per jaar wordt er vanuit het College van Kerkrentmeesters een financieel beroep op de gemeenteleden gedaan. In januari wordt de landelijke Actie Kerkbalans gehouden. Het geld wat deze actie opbrengt, komt geheel ten goede aan de plaatselijke kerk. Het is van groot belang dat ieder lid zijn/haar bijdrage levert om zo het plaatselijke kerkenwerk in stand te houden. 
 
In mei wordt jaarlijks de inzameling gehouden voor het Solidartiteitsfonds. De opbrengst hiervan komt ten goede aan een landelijk fonds, waarop plaatselijke kerken een beroep kunnen doen, die minder financiële middelen hebben.
 

Beheer

Het Ontmoetingshuis is gelegen naast de kerk en wordt gebruikt voor allerlei kerkelijk- en niet kerkelijke bijeenkomsten. Elke zondagochtend na de kerkdienst is er gelegenheid om hier koffie te drinken. Ook op donderdagochtend, tijdens de weekmarkt in Vries is het Ontmoetingshuis open voor koffie, een gesprek, en/of ontmoeting met een predikant. 
 
Het beheer van de Dorpskerk en het Ontmoetingshuis valt onder verantwoordelijkheid van Bert Bouma. De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door de kosters Alie Neef en Corrie Hagenouw. Ook worden er veel werkzaamheden door vrijwilligers gedaan. 
 

Activiteitencommissie


De Bonifatiuskerk wordt, naast de kerkdiensten ook veelvuldig gebruikt voor culturele bijeenkomsten, concerten en voor de voltrekking van kerkelijke en/of burgerlijke huwelijken. 


Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt gedaan door Wilma de Vries. Het is van belang dat u wijzigingen zoals verhuizing, geboorte e.d. altijd doorgeeft aan Wilma de Vries, telefoon 06-81679576
 

Archief

De archieven van de voormalige Hervormde Gemeente te Vries en van de Gereformeerde Kerk te Vries zijn volledig bijgewerkt. Ook wordt nu het archief van de Protestantse Gemeente te Vries bijgehouden. De archiefcommissie bestaat uit Jelle Elzinga en Harm Polman.
 

Technische zaken

Alle technische zaken vallen onder Erik Poel, kerkrentmeester technische zaken. Hij wordt geassisteerd door een technische commissie en een aantal vrijwilligers. Wilt u actief zijn hierin, dan kunt u contact opnemen met Erik Poel.


Downloads

Begroting 2023 en toelichting begroting 2023
Jaarverslag 2017
terug